Rangos sutartis

3381
Rangos sutartis
4.7 (93.33%) 3

Taip turėtų atrodyti rangos sutartis, Aiškų jų formų yra įvairiausių, bet principas turėtų išlikti

SUTARTIS NR. xxxxxxx
2007 m Birželio mėn. 12 d., Vilnius

įmonė “xxxxx“ atstovaujama xxxxx xxxxxx, Įmonės kodas xxxxxx, (toliau – Rangovas), iš vienos pusės, ir xxxxx xxxxx asmens kodas xxxxxxx, adresas xxxxxxxxx, Vilnius (toliau – Užsakovas), iš kitos pusės, sudarė šią sutartį. Toliau sutartyje abi šalys bendrai vadinamos Šalimis.

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR DALYKAS

1.1. Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti sutarties Priede Nr.1 numatytus darbus, o Užsakovas įsipareigoja priimti darbus ir sumokėti už tai nustatytą pinigų sumą šios sutarties numatytomis sąlygomis ir tvarka.
1.2. Atliekamų darbų pavadinimas, kiekybė, ir kokybė nurodytos sutarties priede. Nr.1

2. ŠALIŲ TESĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Rangovas įsipareigoja:
2.1.1. Atlikti statybos apdailos darbus Užsakovui nuosavybės teise priklausančiame objekte pagal Užsakovo užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti Sutartyje nustatytą kainą;
2.1.2. saugoti medžiagas ir neleisti joms pablogėti iki darbų perdavimo Pirkėjui.
2.1.3. Įsipareigoja išvežti statybines atliekas atsiradusias dėl Rangovo darbų iki darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo.
2.2. Rangovas turi teisę:
2.2.1. reikalauti, kad Užsakovas priimtų prekes ir sumokėtų šioje sutartyje nustatytą kainą;
2.2.2. reikalauti, kad Užsakovas atlygintų nuostolius, padarytus darbų priėmimo uždelsimu;
2.2.3. atsisakyti nuo sutarties ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Užsakovas, pažeisdamas sutartį, atsisako priimti darbus arba sumokėti už juos nustatytą kainą.
2.3. Užsakovas įsipareigoja:
2.3.1. priimti atliktus darbus;
2.3.2. sumokėti už juos nustatytą kainą sutarties numatytomis sąlygomis ir tvarka.
2.4. Užsakovas turi teisę:
2.4.1. reikalauti perduoti jam atliktus darbus;
2.4.2. reikalauti atlyginti nuostolius, padarytus įvykdymo uždelsimu;
2.4.3. atsisakyti nuo sutarties ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas, pažeisdamas sutartį, neperduoda Užsakovui darbų.
2.4.4. Užsakovas už atliktus darbus atsiskaito dalimis.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Atliekamų darbų kaina (sutarties kaina) yra xxxxxxx Lt .
2.2. Paslaugų ir medžiagų kaina apima jų pristatymą, saugojimą Užsakovo patalpose iki šioje sutartyje numatytų darbų pridavimo. Medžiagų kaina taip pat apima jų transportavimo išlaidas iki darbų atlikimo vietos. Paslaugų kainos gali būti keičiamos atskiru raštišku sutarties Šalių susitarimu.

3. DARBŲ TIEKIMO TERMINAI IR TVARKA

3.1. Sutarties priede Nr.1 nurodyti darbai turi būti atlikti iki menesio xx xd.
3.2. Atsiradus nenumatytoms sąlygoms, dėl kurių turėtų būti sustabdomi darbai, darbų atlikimo terminas pratęsiamas tiek dienų kiek buvo sustabdyti darbai.
3.3. Darbų atlikimo vieta xxxxxx g. xxx, Vilnius.

4. DARBŲ ATLIKIMO KOKYBĖ

4.1.Atliekamų darbų kokybė turi atitikti šios sutarties priede numatytus reikalavimus
4.2.Esant Užsakovo pageidavimui ir abiems šalims sutikus, Vykdytojas apdailos dabams gali naudoti kitas medžiagas nei nurodyta sąmatoje tik tuo atveju jeigu medžiagos dar nebuvo nupirktos.
4.3.Užsakovas, Vykdytojui sutikus, gali keisti darbus, naudojamas medžiagas ir darbų apimtis, apie tai pranešęs ir raštiškai suderinęs su Vykdytoju, ne mažiau kaip prieš 7 (septynias) dienas.
4.4.Esant nesutarimui Vykdytojas turi teisę darbus nutraukti iki to laiko kol bus rastas abipusis sprendimas. Darbų terminas numatytas 3.1. punkte pratesiamas tiek dienų, kiek buvo nutraukti darbai.

5. DARBŲ PRĖMIMAS

5.1.Darbų priėmimas vykdomas jų atlikimo 3.3. punkte nurodytoje darbų paskirties vietoje ne vėliau kaip per 2 dienų nuo jų atlikimo.
5.2.Darbų priėmimas yra Užsakovo atliekamas jų kiekio ir kokybės bei komplektiškumo patikrinimas.
5.3.Priimant darbus, gali dalyvauti abiejų Šalių atstovai.
5.4.Darbų priėmimo rezultatai įforminami darbų priėmimo-perdavimo aktu, kuris surašomas tą pačią dieną, kai baigiamas priėmimas. Darbų priėmimo akte turi būti aptarti Užsakovo nustatyti darbų defektai (jeigu tokių yra).
5.5.Nustatęs, kad atliktų darbų kokybė ar kiekybė neatitinka sutarties, Užsakovas Privalo sustabdyti darbų priėmimą, surašyti aktą ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti apie tai raštu Rangovui. Atsižvelgiant į laiką, kurio reikia Rangovui atvykti, pranešime nurodoma tolesnio darbų kokybės ar kiekybės tikrinimo data.
5.6.Rangovas, gavęs pranešimą, privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną atsakyti Užsakovui. Užsakovas gali tęsti darbų priėmimą vienašališkai, be Rangovo ar jo įgalioto atstovo, jeigu yra rašytinis Rangovo sutikimas. Negavęs atsakymo į savo pranešimą ir nurodytu laiku nesulaukęs Rangovo ar jo įgalioto atstovo, Užsakovas savo nuožiūra turi kviestis darbų ekspertizę atliekančios institucijos ekspertą, kad jis įvertintų paslaugų kokybę.
5.7.Jeigu darbų priėmimo metu tarp Šalių kyla ginčų nustatant darbų kokybės neatitikimo priežastis, bet kurios iš Šalių nuožiūra kviečiamas aukščiau nurodytos institucijos atstovas.
5.8.Nustatęs priimtų darbų kokybės neatitikimų, Užsakovas savo nuožiūra turi teisę reikalauti iš Rangovo:
5.8.1. kad būtų atitinkamai sumažinta darbų kaina;
5.8.2. kad Rangovas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų trūkumus arba atlygintų Užsakovo išlaidas jiems pašalinti, jei trūkumus galima pašalinti;

6. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

6.1. Apmokėjimas už atliktus darbus atliekamas dalimis. Likusi suma sumokama po darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo per 3 darbo dienas ir negali būti didesnė nei xxxx Litų.
6.2. Užsakovas sumoka rangovui xxxxx Litų avansą, prieš pradedant dabus. Darbų pradžia gali vėluoti tiek kiek vėluos avansas.
6.3. Laiku neapmokėjęs už darbus, Užsakovas įsipareigoja mokėti Rangovui 0,2 % dydžio delspinigius, kurie skaičiuojami nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną praleistą dieną.

7.SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR JOS NUTRAUKIMO TVARKA

7.1. Nutraukiant sutartį dėl kitos sutarties Šalies kaltės, šiuo sutarties nutraukimo atveju Šalys atlieka viena kitai pagal šią sutartį joms priklausančius mokėjimus. Kalta dėl sutarties nutraukimo Šalis taip pat atlygina kitai Šaliai dėl to atsiradusius nuostolius.
7.2. Rangovas atliktiems darbas suteikia 12 mėnesių garantiją, atliktiems darbas. Garantinio laikotarpio metu atsiradę trūkumai, dėl rangovo kaltės, ištaisomi rangovo sąskaita.

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖS SĄLYGOS

8.1.Šalis, neįvykdžiusi sutartinių įsipareigojimų arba įvykdžiusi juos netinkamai, atsako turtu, tik esant kaltei (tyčiai arba neatsargumui).
8.2.Įvykus nepaprastoms aplinkybėms (force majeure), kurių negalima nei numatyti, nei išvengti, sutarties Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą arba netinkamą vykdymą, laikantis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 (VŽ 19960719 Nr.68).
8.3.Šalis, prašanti atleisti nuo atsakomybės, sužinojusi apie force majeure aplinkybę bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui, kuo skubiau turi pranešti kitai Šaliai apie susidariusią situaciją. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo kliūties atsiradimo momento arba, jeigu apie ją laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

9.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1.Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų, kylančių iš šios sutarties, įvykdymo.
9.2.Sutartis gali būti pakeista ar papildyta atskiru raštišku Šalių susitarimu.
9.3.Visi rašytiniai pranešimai, vienos iš šalių skirti kitai šaliai, laikomi atlikti tinkamu būdu, jei buvo adresuoti šios sutarties 10 straipsnyje nurodytais adresais. Nepranešusi apie adreso pasikeitimą Šalis, atsako kitai Šaliai už visus su nepranešimu susijusius nuostolius.
9.4.Visi ginčai, kylantys iš šios sutarties, sprendžiami Šalių susitarimu. Nepavykus susitarti, ginčo sprendimas bet kurios iš Šalių iniciatyva gali būti perduotas spręsti Lietuvos Respublikos teismui, taikant Lietuvos Respublikos teisę. 9.5.Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
9.6.Sutarties priedas, yra neatskiriama šios sutarties dalis.

10. ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI

DALINTIS

KOMENTUOTI